Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

OD IGRE DO MAJSTORSTVA

Put do šampiona

Sa vežbanjem karatea može se početi od najranijeg doba do duboke starosti (dostupan je svima bez obzira na pol i uzrast). Trenažni proces u karate sportu treba da bude specifična faza dugoročnog procesa adaptacije organizma na specifične napore i da uvaži interakcijski odnos bioloških i psihiloških karakteristika mladog organizma sa jedne strane i logike tehnologije sa druge strane.

Takođe, važno je istaći da u toku razvojnog doba, doziranje fizičke aktivnosti zaslužuje posebnu pažnju, jer nekontrolisan trening može izazvati neželjene posledice.

 Savremeni svet sporta, baziran je na dostignućima nauke, nužno je i na području karatea, postavio zahtev za pravovremenim uključivanjem sportista u organizovan, sistematski i stručno vođen trenažni proces.

Taj proces se može programski osmisliti i realizovati kroz tri nivoa:

 • Prvi nivo – karate igra; obuhvata uzrast do osam godina
 • Drugi nivo – karate škola; obuhvata uzrast od osam do trinaest godina
 • Treći nivo – karate trening; obuhvata uzrast preko trinaest godina

Određivanjem datih nivoa i jasnim definisanjem ciljeva i zadataka za svaki nivo, dovešće do vrha sportskog uspeha.

Strukturni prikaz ciljeva karate sporta

1. Šta? – Program
2. Cilj – Svrha
3. Kako? – Metodika
4. Čemu? – Efekat

1. Sadržaj
– Raznovrsne i sistematske motoričke aktivnosti
– Povezanost sa ostalim edukativno – trenažnim područjim2.

2. Intencija
– Integralni razvoj ličnosti sportista
– Kognitivni
– Efektivni
– Motorički

3. Učenje
– Motoričke sposobnosti
– Umenja
– Znanja

4. Primena – na treningu i takmičenju

Karate igra

Karate i igra predstavljaju idealnu kombinaciju, kada deca naprave prve korake u karate sportu. To je najbolji trening za mozak, kojim se obezbeđuje aktivacija moždanih hemisfera i maksimalan razvoj intelektualnih potencijala.

Igra mora biti osmišljena kako bi osvojila dečiji duh, pričinjavala radost i zadovoljstvo i probudila karate talenat.

Za decu je igra uvod u život, gde se kroz razne uloge i scenarija poistovećuju sa situacijama kojim predstoje i stvaraju navike za bavljenjem fizičkom aktivnošću.

U ovom periodu, primarni cilj je podizanje i održavanje mentalne i funkcionalne sposobnosti organizma, kao i usvajanje osnovnih oblika kretanja i temeljnih sportskih veština (trčanje, skakanje, bacanje, hvatanje, itd.) prilagođenim, specifičnim pokretima u karate sportu, kako bi se stvorila baza za učenje i usavršavanje tehničko – taktičkih obrazaca.

Savladati pravce kretanja:

 • Pravolinijsko (sve varijante, napred – nazad)
 • Bočno (sve varijante u levu i desnu stranu)
 • Dijagonalno (sve varijante)
 • Kružno (sve varijante)

Izgrađivati: senzo – motoričke reakcije

Usavršavati: senzo – motoričke navike i tehničke veštine (umenja)

Savladati: osnovne karate elemente, sa akcentom na njihovo pravilno izvođenje

U odnosu na staž treniranja, motoričke sposobnosti i motoričku inteligenciju, trebalo bi da se uče i savladaju:

 • Predučenike kate (taikyoku shodan, taikyoku nidan, taikyoku sandan)
 • Učeničke kate (heian shodan, heain nidan, heian sandan).

Dete = igra – uživanje  = motivacija = mašta

Karate škola

Treba da omogući deci da kroz učenje karate sporta ispolje svoj talenat, svoje ideje i vizije, pomere tačku oslonca na vlastite vrednosti, iskoriste šansu za vlastitu promociju i podstakne na dalje treniranje. U početnom periodu deca treba da prolaze program vežbanja niskog intenziteta u kojem je naglasak na učenje.

Većina dece nije u stanju da izdrži fizički i psihološki zahtev vežbanja visokog intenziteta.

Rezultati kompleksnih posmatranja fizioloških funkcija pokazuju da se deca ovog uzrasta odlikuju savršenim mogućnostima za svestranu motornu aktivnost, a posebno za igrađivanje novih motornih navika.

Dakle, to je pogodan period za učenje:

 • Osnovnih tehničkih elemenata
 • Za razvoj i praktikovanje fine motorike kako bi karate tehnika bila dovedena do perfekcije

U ovom periodu, posebnu pažnju posvetiti:

 • Obuci i usavršavanju osećaja za distancu (horizontalnu, vertikalnu, kružnu, malu, srednju, veliku, optimalnu), koja u karateu predstavlja izuzetno značajan segment sportske borbe
 • Usavršanju tehnike sa razvijanjem prostih i složenih reakcija
 • Kombinaciji ručnih i nožnih tehnika
 • Vrednosnim principima izvođenja kate sa posebnim osvrtom na razumevanje značenja kate

Kata predstavlja bazičnu tehničku i psihološku strukturu, raznovrsnih tehnika prožetih koncentrisanim umom i izgrađenim adekvatnim mentalnim stavom. I za tehnike mora da postoji duh.

U odnosu na staž treniranja, motoričke sposobnosti i motoričku inteligenciju i ukoliko je prošao i uspešno realizovan prvi nivo, trebalo bi da se uče i savladaju:

 • Učeničke kate (heian yodan, heian godan)
 • Majstorske kate (basai dai, jion, enpi)

Učenje =  pokret  = kreacija  = cilj  = fizički, emocionalni, mentalni, duhovni razvoj

Karate trening

Treba da omogući sportistima da kroz kvalitetan trenažni proces, uz primenu savremene trenažne tehnologije, postignu kvalitetne takmičarske rezultate.

Početak intenzivnog rasta i razvoja u ovom periodu su izuzetno značajni za kreiranje treninga i takmičenja u dugoročnom programu sportista. Tokom rasta i razvoja, sportista prolaze kroz tzv. senzibilne faze, za razvoj sposobnosti odnosno periode kada je najpogodnije treningom uticati na razvoj određenih sposobnosti.

Kod ovog uzrasta karate tehnika i taktika moraju biti na visokom nivou.

Korisno je aplicirati različite metodičke sadržaje.

Tehnički elementi na ovom nivou treba da se izvode sa velikom preciznošću i automatizacijom.

Program rada treba da obuhvati sve aspekte sportske pripreme: teorijsku, fizičku, tehničko – taktičku, psihološku.

U ovom periodu neophodno je savladati i usavršavati kroz situacione treninge tehnike, koje će se aplicirati na takmičenjima:

 • Specijalne varijante ručnih i nožnih tehnika
 • Specijalne tehničko – taktičke veštine bazirane na manifestacijama i reakcijama povezanih sa izvođenjem i refleksnom primenom u sportskoj karate borbi
 • Veštine da se savladaju protivnici različitih stilova borbe i konstitucije
 • Individualni stil borbe i taktički dominante
 • Ritam (slivanje pojedinih ritmova svih pokreta u jedinstvenu ritmičku strukturu) kretanja u sportskoj borbi je jedna od najbitnijih komponenti u novoj dimenziji karatea i on je odlika samo vrhunskih takmičara
 • Kontrolu (rad sa rekvizitima i partnerom) sa posebnom posvećenošću razvijanja osećaja kontrole
 • Misaone procese povezane sa borbom (operativno mišljenje, taktično mišljenje, donošenje odluke)
 • Mentalne aktivnosti (psihološke veštine), koncentraciju, vizuelizaciju, relaksaciju
 • Majstorske kate, ukoliko je prošao i uspešno realizovan prvi i drugi nivo

Strukturni prikaz trenažnih ciljeva u ovom periodu

 • Jednostavna i složena sposobnost reakcije
 • Ritmička sposobnost
 • Sposobnost prostorne orjentacije
 • Sposobnost statičkog i dinamičkog balansiranja
 • Kinestetička diferencijacija u prostoru i vremenu
Menu

ThemeRex © 2023. All Rights Reserved.