KONTAKT

 

 

 

       

K A R A T E    S A V E Z   V O J V O D I N E

Sajt:   www.karatevojvodina.org.rs

                     e-mail:  karatesavezvojvodine@gmail.com

                tepavcevic@gmail.com

21000  NOVI  SAD,  Masarikova 25/1, 

Tel/fax:  021/ 529-670,  Tel.021/ 65-71-782

PIB: 101628850,   Matini broj: 08088187,

Tek.ra.: 340 -1947-06 kod Erste Bank